般若波罗蜜多心经(汉语拼音注音)

般若波罗蜜多心经(汉语拼音注音)

般若波罗蜜多心经

bō rěbōluómìduōxīn jīng

g uān zìzài púsàxíng shēn bōrěbō luómìduō shí

观自在菩萨行深般若波罗蜜多时

zhào jiàn wǔyùn jiē kōng dùyī qiē kǔè

照见五蕴皆空度一切苦厄

shèlìzǐ sèbùyìkōng kōng bùyìsè

舍利子色不异空空不异色

sèjíshìkōng kōng jíshìsèshòu xiǎng xíng shíyìfùrúshì

色即是空空即是色受想行识亦复如是

shèlìzǐ shìzhūfǎkōng xiāng

舍利子是诸法空相

bùshēng bùmièbùgòu bùjìng bùzēng bùjiǎn

不生不灭不垢不净不增不减

shìgùkōng zhōng wúsèwúshòu xiǎng xíng shí

是故空中无色无受想行识

wúyǎněr bíshéshēn yìwúsèshēng xiāng wèi chùfǎ

无眼耳鼻舌身意无色声香味触法

wúyǎn jiènǎi zhìwúyìshíjiè

无眼界乃至无意识界

wúwúmíng yìwúwúmíng jìn nǎi zhìwúlǎo sǐ

无无明亦无无明尽乃至无老死

yìwúlǎo sǐjìn wúkǔ jímièdào wúzhìyìwúdéyǐ wúsuǒdégù亦无老死尽无苦集灭道无智亦无得以无所得故pútísàduǒ yī bō rě bōluómìduōgùxīn wúguàài

菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍

wúguàài gùwúyǒu kǒng bùyuǎn lídiān dǎo mèng xiǎng

无挂碍故无有恐怖远离颠倒梦想

相关文档