NextDate黑盒测试用例(学生练习模板)

黑盒测试用例

NextDate黑盒测试

1 边界值测试用例设计

1.1 只考虑年、月、日在输入范围的健壮性测试用例设计

边界条件:1912<=年<=2050,0<月<13,0<日<32,边界值测试用例共有个测试用例编号输入期望输出边界值测试结果Case1

Case2

Case3

Case4

Case5

Case6

Case7

Case8

Case9

Case10

Case11

Case12

Case13

1.2 只考虑年、月、日输入范围的健壮性测试用例设计

因为1912<年<2050,边界值分析法健壮性测试用例如下(共有个):

输入期望输出边界值测试结果Case1 1912,10,10 1 (min,nom,nom) 1

Case2 1913, 10, 10 1 (min+,nom,nom) 1

Case3 2050,10,10 1 (max,nom,nom) 1

Case4 2049, 10, 10 1 (max-,nom,nom) 1

Case5 2000,1,10 1 (nom,min,nom) 1

Case6 2000, 2, 10 1 (nom,min+,nom) 1

Case7 2000,12,10 1 (nom,max,nom) 1

Case8 2000, 11 , 10 1 (nom,max-,nom) 1

Case9 2000,5,1 1 (nom,nom,min) 1

Case10 2000, 5, 2 1 (nom,nom,min+) 1

Case11 2000,5,31 3 (nom,nom,max) 3

Case12 2000, 5 , 30 1 (nom,nom,max-) 1

Case13 2000,5,15 1 (nom,nom,nom) 1

Case14 1911,10,10 0 (min-,nom,nom)0

Case15 2000,0,25 0 (nom,min-,nom) 0

Case16 2000,5,0 0 (nom,nom,min-) 0

Case17 2051, 5,25 0 (max+,nom,nom)0

Case18 2000,13,10 0 (nom,max+,nom) 0

NextDate黑盒测试用例(学生练习模板)的相关文档搜索

相关文档