常用盲文对照表

b p m f d t n l ɡ(j)k(q) h(x) zh ch sh r z

c s

播泼摸佛的特呢了歌渴喝只吃师日字次丝

12 1234 134 124 145 2345 1345 123 1245 13 125 34 12345 156 245 1356 14 234

ɑ o e i u üɑi ei ui ɑo ou iu ie

啊我鹅衣无鱼爱诶为袄欧优爷

35 135 26 24 136 346 246 2346 2456 235 12356 1256 15

üe er ɑn en in un ün ɑnɡ enɡ inɡ onɡ iɑ iɑo 月耳安恩因温云昂恩应翁牙要

23456 1235 1236 356 126 25 456 236 356 16 256 1246 345

uɑ uɑi iɑn iɑnɡ uɑn uɑnɡüɑn ionɡ , 。?

挖外烟央弯汪冤用逗号句号问号123456 13456 146 1346 12456 2356 12346 1456 5 5,23 5,3

数字符号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3456 1 12 14 145 15 124 1245 125 24 245

+-×÷=><()≈小时hr 235 36 236 256 2356 135 246 126 345 26,26 125,1235

米m 十米dan 百米hm 千米km 分米dm 厘米cm 毫米mm 分min 秒sec 134 145,1,134 125,134 13,134 145,134 14,134 134,134 134,24,1345 234,15,14

克g 十克dag 百克hg 千克kg 吨t 年y 月mth 日dy 星期wk

1245 145,1,1245 125,1245 13,1245 2345 13456 134,1456 145,13456 2456,13

相关文档